หลักปฎิบัติ

พระเยซูเป็นชาวยิว ประสูติในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันในยุคนั้น ตามคำบันทึกในคัมภีร์ไบเบิ้ล
พระเจ้าส่งทูตจากสวรรค ชื่อกาเบเรียลมาเพื่อบอกข่าวแก่นางมารี ว่า เธอเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดพระเยซู ชาวคริสต์ถือว่า พระนางมารีเป็นหญิงพรหมจารี
พระเยซุประสูติที่เมืองเบธเลเฮม ซึ่งนางเมรีและคู่หมั้นโยเซฟเดิม ทางไปเพื่อจ่ายภาษี ในเมืองมีคนมากมายจนไม่มีที่พักทั้งสองคนต้องพักในคอกสัตว์
และที่นี่คือ ที่ประสูติของพระกุมาร กลุ่มแรกที่เข้าเฝ้าพระกุมาร คือ บรรดาคนเลี้ยงแกะ และเหล่านักปราชญ์ที่เดินทางไปเรื่อย ๆ เดินไปยังคอกสัตว์
และถวายเครื่องบรรณาการสามสิ่ง คือ ทองคำสำหรับกษัตริย์ กำยาน ( เครื่องหอมคุณภาพดี) มอบแด่นักบุญนักบวช และมดยอบ (ยางไม้มีกลิ่นหอม)
สำหรับผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานและเสียชีวิต

ปฏิบัติธรรมบัญญัติทุกวัน

มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาถามพระเยซูว่าจะทำอย่างไรจะได้ไปสวรรค์ พระองค์ตอบว่า
“อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก (ใส่ความ นินทา) จงเคารพบิดามารดาของตน และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
อธิบาย ข้อห้ามจะสมบูรณ์ต้องมีข้อปฏิบัติคือ
– อย่าฆ่าคน… ต้องเคารพ ส่งเสริมชีวิต
– อย่าผิดประเวณี … ต้องเคารพศักดิ์ศรีของบุคคล
– อย่าลักขโมย … ต้องเคารพสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น
– อย่าโกหก ใส่ความ นินทา …. ต้องพูดความจริงที่สร้างสรรค์
– เคารพบิดามารดา … รวมทั้งผู้ใหญ่ทางศาสนา บ้านเมือง
– บัญญัตินี้สรุปเป็น “ให้รักผู้อื่นเหมือนตนเอง” หมายถึงรักตนเองก่อน แล้วจึงรักผู้อื่นให้เท่าๆ กับรักตนเอง
– การรักตนเอง หมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ตามที่พระเยซูสอนไว้
– ผู้มีจิตใจอ่อนโยน ก็เป็นสุข
– ผู้ที่กระหายความชอบธรรม ก็เป็นสุข
– ผู้ที่ได้แสดงความเมตตา ก็เป็นสุข
– ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข
– ผู้ที่สร้างสันติ ก็เป็นสุข
– แม้แต่ผู้ที่ถูกเบียดเบียน ข่มเหง ใส่ร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของเรา ก็เป็นสุข เพราะรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก
– นี่เป็นพื้นฐานที่จะช่วยเราให้แสดงความรักต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนยากจน คนโหยหิว และคนที่ทุกข์ระทม (เทียบมธ.5:1-12)
2. ไปวัดในวันพระเจ้า (วันอาทิตย์)
– เพื่อร่วมใจกับพี่น้องคริสตชน ถวายบูชามิสซาระลึกถึงพระเยซูและรับการไถ่บาปจากพระองค์
– ในมิสซา
– มีการภาวนาและสรรเสริญพระเจ้า
– ฟังเทศน์
– ทำบุญ
– รับศีล
– รับพร
3. สวดภาวนาทุกวัน
ควรภาวนาเมื่อไร?
– ก่อนนอน เมื่อตื่นนอน ก่อนทำงาน หรือจะออกเดินทาง
4. เรียนคำสอนเพิ่มเติม
– ควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
– เพื่อเรียนรู้ประวัติพระเยซู และคำสอนของพระองค์
– เพื่อเรียนรู้จิตตารมณ์คริสตชน ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร
– เรียนรู้เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ ข้อความเชื่อต่างๆ และการภาวนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s