สัญลักษณ์

ม้กางเขน (Cross or Crucifix)

ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือประหารชีวิตนักโทษของคนในสมัยโบราณ เข้าใจว่าเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยเปอร์เซีย และถ่ายทอดต่อมาในสมัยกรีกและโรมัน มักจะทำด้วยไม้ปักลงไปในดิน มีลักษณะรูปทรงเหมือนอักษรตัวที (T) หรือ ตัวเอ๊กซ์ (X) นักโทษจะถูกบังคับให้แบกกางเขนของตนเองเดินไปตามทางที่จะไปยังจุดที่จะถูกตรึงซึ่งมักจะเป็นที่สาธารณะที่คนเดินผ่านไปมาจะมองเห็น และโดยทั่วไปบนไม้กางเขนจะมีการติดข้อความระบุความผิดของผู้ถูกประหาร การตรึงกางเขนนี้เป็นวิธีการที่ทำให้นักโทษตายอย่างทุกข์ทรมานอย่างช้าๆ นักโทษจะถูกอดอาหารอดน้ำ ถูกแสงแดดแผดเผาอยู่บนกางเขนนั้นหลายวันจนตายไป และถึงแม้ตายแล้วศพก็มักจะถูกปล่อยทิ้งไว้ต่อไป

เรื่องที่พระเยซูคริสต์ยืนยันพระองค์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์แต่กลับถูกตรึงบนไม้กางเขนนี้ เป็นเรื่องที่คนยิวรับยากมาก เพราะผู้ที่ถูกตรึงนั้นคือผู้ที่ถูกสาปแช่งตามความเข้าใจของคนยิว คนยิวและคนต่างชาติที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์จึงถือว่าเรื่องการวายพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์เป็นเรื่องโง่เขลา

แต่สำหรับคริสตชนแล้ว ไม้กางเขนได้กลายเป็นสัญลักษณ์สากลของความรอดจากบาปโดยทางพระเยซูคริสต์ โดยเน้นถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพื่อชดใช้ความบาปผิดของมนุษย์ และการมีชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานให้
ปลา (Fish)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 100 – ค.ศ. 313 การเป็นคริสตชนถือเป็นการผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและมีโทษถึงตาย เพราะฉะนั้น คริสตชนจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ศัตรูจับได้ว่าตนเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ พวกเขาแยกแยะได้ว่าใครคือพวกเดียวกับเขาก็โดยสัญลักษณ์รูปปลาซึ่งเป็นเหมือนรหัสลับในหมู่คริสตชนด้วยกัน

สัญลักษณ์รูปปลามีที่มาจากตัวอักษรกรีก 5 ตัวคือ ΙΧΘΥΣ อ่านว่า “อิคตุส”แปลว่า “ปลา” ตัวอักษรกรีก 5 ตัวนี้ แต่ละตัวเป็นตัวแรกของคำกรีก 5 คำที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคือ

Ι เป็นอักษรตัวแรกของพระนาม “ เยซู”

Χ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “คริสต์”

Θ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระเจ้า”

Υ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระบุตร”

Σ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระผู้ช่วยให้รอด”

ดังนั้น ΙΧΘΥΣ นอกจากแปลว่า “ปลา” แล้ว ยังมีความหมายในหมู่คริสตชนในศตวรรษแรกด้วยว่า “พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด”
นกพิราบ (Dove)

ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม (พระกิตติคุณมัดธาย มาระโก ลูกา และ โยฮัน) บันทึกว่าหลังจากพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้ว พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จลงมาบนพระองค์ พระวิญญาณนั้นมีรูปพรรณสัณฐานดุจนกพิราบ

ดังนั้นนกพิราบจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์(หรือพระจิต) ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับผู้นั้น พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือและนำทางในการดำเนินชีวิตของเขา เป็นผู้ดลใจให้เขาระลึกถึงและเข้าใจคำสอนของพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้อธิษฐานแทนเขาเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร
เถาองุ่น (Vine)

ในโยฮันบทที่ 15 พระเยซูคริสต์ได้เปรียบความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับเหล่าสาวกกับเรื่องราวของเถาองุ่น ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอิสราเอล ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเกิดความเข้าใจได้ง่าย โดยพระองค์เปรียบพระองค์เองเสมือนเถาองุ่น ส่วนเหล่าสาวกเปรียบเสมือนกิ่งหรือแขนง ซึ่งกิ่งและแขนงจะไม่สามารถแตกกิ่งก้านเกิดดอกออกผลเองได้ ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับเถา

ฉันใดก็ฉันนั้น ชีวิตคริสตชนก็จะเกิดผลไม่ได้หากไม่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อและการประพฤติตามพระวจนะ
ขนมปังไร้เชื้อ (Unleavened Bread)

ขนมปังเป็นอาหารหลักของชาวยิว ในขณะที่ขนมปังไร้เชื้อเป็นสิ่งที่คนยิวใช้ในเทศกาลปัสกา หรือ Passover (เทศกาลที่ชาวยิวระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าในการนำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์หลังจากการเป็นทาส อยู่ถึง 400ปี)

พระเยซูได้ใช้ขนมปังไร้เชื้อเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระกายของพระองค์ที่จะต้อง “หัก” ซึ่งหมายถึงพระองค์จะต้องวายพระชนม์เพื่อไถ่บาปของมนุษย์ ดังนั้น ในพิธีมหาสนิทของนิกายโปรเตสแตนท์ หรือพิธีมิสซาของนิกายคาทอลิค จึงได้ใช้ขนมปังไร้เชื้อเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงการวายพระชนม์ของพระเยซู

น้ำองุ่น (Wine)

น้ำองุ่นเป็นเครื่องดื่มที่ใช้กันทั่วไปในแผ่นดินอิสราเอล จึงมีการกล่าวถึงทั้ง ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ และพระเยซูคริสต์ใช้น้ำองุ่นเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ที่ต้องหลั่งออกเพื่อชำระความบาปผิดของมนุษย์ ปัจจุบัน ในพิธีศีลระลึก มีการใช้น้ำองุ่นเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระโลหิตของพระองค์

ลูกแกะ (Lamb)

ในสมัยพันธสัญญาเดิม (ก่อนพระเยซูประสูติ) คนอิสราเอลจะต้องนำสัตว์มาเป็นเครื่องบูชาลบล้างความผิดบาปของตน และสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนอิสราเอลนำมาถวายแก่พระเจ้าคือแกะ

นอกจากนี้ในเทศกาลเลี้ยงปัสกา คนอิสราเอลก็จะฆ่าลูกแกะเพื่อระลึกถึงวันที่พระเจ้าช่วยให้คนอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์ โดยในวันนั้นคนอิสราเอลจะต้องฆ่าลูกแกะและเอาเลือดมาทาที่วงกบประตู เพื่อทูตของพระเจ้าจะทราบว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าและจะผ่านไปโดยละเว้นไม่ฆ่าบุตรหัวปีของครอบครัวนั้น ส่วนบ้านใดที่ไม่มีเลือดทาที่วงกบประตูก็ต้องสูญเสียบุตรหัวปีไปในวันนั้น
อีกประการหนึ่ง ในวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน เป็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกา พระเยซูคริสต์จึงเปรียบเหมือนกับแกะปัสกาที่ได้ตายเพื่อให้มนุษย์พ้นจากบาปทั้งโทษและอำนาจของมัน
น้ำ (Water)

ในพันธสัญญาเดิม น้ำเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในพิธีชำระตัวให้บริสุทธิ์ นอกจากนั้น คนยิวยังใช้น้ำในพิธีบัพติศมาของเขาสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนมาถือศาสนายิว
ในพันธสัญญาใหม่ เราพบพิธีบัพติศมาของโยฮัน (ผู้ที่เราเรียกว่า “โยฮันผู้ให้บัพติศมา”) ใช้น้ำเป็นเครื่องหมายของการกลับใจจากบาปและหันมาหาพระเจ้า และเล็งถึงการที่พระเจ้าทรงให้อภัยคนบาป นอกจากนี้ พระเยซูยังมีพระบัญชาให้คนที่เชื่อและวางใจในพระองค์รับบัพติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ
บัพติศมาของคริสตชนมีความหมายถึงการเข้าส่วนในความตายของพระเยซูคริสต์และการเป็นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์เพื่อสำแดงชีวิตใหม่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s