ประวัติความเป็นมาของสหประชาชาติ

ขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังดำเนินอยู่ ผู้นำของประเทศพันธมิตรพากันตระหนักว่า หลังสงครามครั้งนี้ จำเป็นที่ประเทศต่างๆ จะร่วมกันจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นเพื่อป้องกันสงครามครั้งต่อไป
องค์การระหว่าประเทศนี้ก็คือ องค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization) ในปัจจุบันองค์การนี้จัดตั้งขึ้นโดยยึดสันติภาพและภราดรภาพเป็นหลัก รวมทั้งความยึดมั่นในหลักการที่ว่า วันหนึ่งในอนาคตมวลมนุษย์จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในโลกด้วยความมั่นคงปลอดภัย กอร์ปด้วยเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ ทุกประเทศจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและกรณีพิพาทต่างๆ โดยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการทำลายล้างซึ่งกันและกันซึ่งยังความหายะและความทุกข์ยากมาสู่มนุษย์ นอกจากนี้องค์การนี้จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มวลมนุษย์มีการอยู่ดีกินดี ขจัดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความยากไร้หิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ ความขาดแคลนทรัพยากรและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ อนึ่งทุกประเทศจะต้องระลึกไว้เสมอว่า โลกนี้จะมีสันติภาพอันถาวรมิได้ ตราบใดที่แต่ละประเทศยังคงดำเนินการต่างๆ โดยคำนึงผลประโยชน์ของประเทศตนก่อนอื่นเป็นหลัก
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้เคยมีการเคลื่อนไหวหลายครั้งที่จะดำรงไว้ซึ่งสันติภาพอันถาวร แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ครั้นถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ร่วมมือกันแสวงหาลู่ทาง ขจัดปัญหาระหว่างประเทศโดยอาศัยการประชุมปรึกษาหารือกัน เช่น การประชุมแห่งเวียนนาและการประชุมแห่งเอกซ์ลาชาแปล เป็นต้น เป็นสมัยที่เรียกว่าสมัยแห่งความร่วมมือของยุโรป (Concert of Europe) ต่อมาอีกเกือบ 100 ปี ก็ได้มีการประชุมที่กรุงเฮกใน ค.ศ.1899 (พ.ศ.2442) และ 1907 (พ.ศ.2450) เพื่อพิจารณาลดอาวุธทั่วไป นอกจากนี้ยังปรากฏในรูปของความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ สหภาพไปรษณีย์สากลระหว่างประเทศเป็นต้น แต่ความพยายามที่จะรักษาสันติภาพด้วยวิธีการ ดังกล่าวไม่ถาวร จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 ประธานาธิบดีวิลสันแห่งสหรัฐอเมริกา ได้พยายามจัดตั้งสันนิบาตชาติขึ้นเพื่อดำรงรักษาสันติภาพของโลกให้ถาวร แต่ในที่สุดสันนิบาตชาติก็ต้องเลิกล้มไป ถึงกระนั้นก็ตามประเทศต่างๆ ก็ยังเห็นคุณประโยชน์ของสันนิบาตชาติ จึงได้ร่วมมือกันสถาปนาองค์การสหประชาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ.2488)
องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ องค์การนี้มีความมุ่งเน้นในการช่วยเหลือมนุษยชาติ และรักษาสันติภาพของโลก เพื่อให้มนุษยชาติได้อยู่ร่วมกันโดยสันติ
สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ ณ เมืองต่างๆ หลายประเทศ องค์สหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมดรวม 188 ประเทศ พ.ศ.2543 ซึ่งมีทั้งที่เป็นประเทศและเป็นรัฐต่างๆ
http://www.bp-smakom.org/bp_school/social/Org-Inter/History-Un.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s