ดุลยภาพ

R10326506-52

ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือ ระดับราคาที่ปริมาณซื้อและปริมาณขายเท่ากัน
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการทำงานของกลไกราคาที่จะส่งผลต่อปริมาณซื้อและปริมาณขาย ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ

1. ถ้าการซื้อขายกระทำกัน ณ ราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ (จาก OP เป็น OP1) จะเกิดผลดังนี้
– เกิดปริมาณเสนอซื้อ คือ P1A
– เกิดปริมาณเสนอขาย คือ P1B
– เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) คือ ช่วง AB ทำให้มีสินค้าเหลือเพราะขายไม่หมด

2. ถ้าการซื้อขายกระทำกัน ณ ราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ (จาก OP เป็น OP2) จะเกิดผลดังนี้
– เกิดปริมาณเสนอซื้อ คือ P2C
– เกิดปริมาณเสนอขาย คือ P2D
– เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess Demnad) คือ ช่วง CD ทำให้มีสินค้าไม่เพียงพอกับความต้อการซื้อ

การกำหนดราคาขั้นสูงจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาสินค้าต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา ทำให้รัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงทางด้านราคาเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงด้วยการกำหนดราคาขั้นสูงให้ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ ซึ่งทำให้จำนวนสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการซื้อมีมากกว่าจำนวนสินค้าที่ผู้ขายต้องการขาย หรือมีอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Supply) เกิดขึ้นนั่นเอง

ในกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการในตลาด จะทำให้ราคาผลผลิตต่ำลง ดังนั้น รัฐบาลจึงช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ผลิตด้วยการกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ในระดับที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ หรือราคาตลาดที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น

การกำนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นการกำหนดค่าจ้างแรงงานให้สูงกว่าค้าจ้างที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เพื่อทำให้แรงงานมีอำนาจซื้อมากขึ้น แต่ในขณะเดี่ยวกันอาจส่งผลให้ความต้องการจ้างแรงงานลดลง จนทำให้แรงงานล้นตลาดได้ ซึ่งรัฐบาลอาจแก้ไขปัญหาด้วยการพยายามสร้างความต้องการจ้างงานให้มากขึ้น โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

– อาจให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ผู้ประกอบการ หากมีการจ้างแรงงานมากขึ้น
– ติดต่อตลาดแรงงานในต่างประเทศ เพื่อให้รับแรงงานไทยไปทำงานเพิ่มขึ้น
– ผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศ
– ลดปริมาณของแรงงานไร้ทักษะด้วยการจัดอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแรงงานที่มีทักษะ

eq2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s